ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สาเหตุที่ทำให้คุณภาพกล่องลูกฟูกลดลง article

 ในการใช้งานกล่องลูกฟูก  ซึ่งใช้สำหรับขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้ปลายทางนั้น  กล่องลูกฟูกจะต้องพบและอยู่กับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้กล่องลูกฟูกสูญเสียคุณภาพไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ  ที่มีผลต่อคุณภาพกล่องลูกฟูก  ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกกระดาษมาทำกล่อง  ดังนี้
1. ปริมาณความชื้นในอากาศ
 เนื่องจากกระดาษเป็นวัสดุที่สามารถดูดหรือคายความชื้นกับอากาศโดยรอบได้  ดังนั้นเมื่ออากาศมีความชื้นสัมพัทธ์(Relative Humidity) สูงขึ้น ปริมาณความชื้นในกระดาษที่จะสูงขึ้นด้วย  ซึ่งสิ่งนี้ทำให้กล่องทนต่อแรงกดได้น้อยลง ตามที่มีผู้ศึกษาไว้

2. ระยะเวลากองเก็บ
 เมื่อสินค้าถูกบรรจุลงในกล่อง และ วางกองเก็บไว้  กล่องกระดาษจะถูกกดทับอยู่ตลอดเวลาซึ่งทำให้โครงสร้างภายในของกระดาษเปลี่ยนแปลงไป  โดยจะยืดตัวและรับแรงกดได้น้อยลง  ดังนั้นถ้าระยะเวลาการกองเก็บของกล่องมากขึ้น  จะทำให้กล่องทนต่อแรงกดได้น้อยลง  ตามที่มีผู้ศึกษาไว้

3. ลักษณะการวางซ้อนกล่อง
 ลักษณะการวางซ้อนกล่อง  รวมถึงลักษณะของพื้นที่ที่กล่องถูกวางไว้  จะมีผลต่อค่าความต้านทานแรงกดของกล่อง (Box Compression Test หรือ BCT) ตามที่มีผู้ศึกษาไว้  ดังตาราง


ตาราง : ผลของลักษณะการวางซ้อนของกล่องที่มีต่อค่า BCT

 

ลักษณะการวางเรียงซ้อน % BCT ที่เหลือ fS
ไม่วางบนกระบะ  เรียงซ้อน  ขนาน กัน (column stacking)  85 % 0.80
ไม่วางบนกระบ เรียงซ้อน ไขว้ กัน (interlocking) 60 % 0.60
วางบนกระบะ เรียงซ้อน ขนาน กัน (column stacking) 75 % 0.75
วางบนกระบะ เรียงซ้อน ไขว้ กัน (interlocking) 50 % 0.50

 4. จำนวนครั้งของการเคลื่อนย้าย
 จำนวนครั้งในการเคลื่อนย้ายกล่องตลอดช่วงเวลาที่ใช้งาน  จะมีผลต่อค่าความต้านทานแรงกดของกล่อง (BCT) ตามที่มีผู้ศึกษาไว้ดังนี้

ตาราง : ผลของจำนวนครั้งของการเคลื่อนย้ายกล่อง  ที่มีต่อ  BCT
 

จำนวนครั้งของการเคลื่อนย้าย % BCT ที่เหลือ fH
95 %           0.95            
80 %        0.80         
10  64 %           0.64           

5. ปัจจัยอื่น ๆ
 นอกจากปัจจัยที่กล่าวมาแล้ว  ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น วิธีการขนส่ง, วิธีการกองเก็บกล่องก่อนนำไปใช้งาน,รูปแบบการกองเก็บ,ความผิดปกติของกล่องจากการผลิต เป็นต้น ที่ทำให้คุณภาพกล่องลูกฟูกลดลง  ดังนั้นในการประเมินคุณภาพกล่องสำหรับใช้งาน  จึงควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  เพื่อช่วยให้การประเมินคุณภาพกล่องที่ต้องการได้ผลใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริงมากที่สุด

ที่มา : บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรมจำกัด
ความรู้ที่ลูกค้าควรทราบ

การเลือกใช้กระดาษทำกล่องลูกฟูก article
คุณภาพกระดาษที่มีความสำคัญต่อกล่องลูกฟูก article
ปัจจัยในการเลือกกระดาษทำกล่องลูกฟูกCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Pornpanithan Pack Co.,Ltd.
เลขที่ 151 หมู่ 6 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
Mobile : 082-4529338 Tel : 034-399111-2 Fax : 034-399112
Email : ptp.pack@hotmail.com