ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ปัจจัยในการเลือกกระดาษทำกล่องลูกฟูก

ปัจจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างขนาดมิติของกล่อง  (ยาว : กว้าง : สูง)
               โดยทั่วไปกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกจะเริ่มต้นจากแผ่นกระดาษลูกฟูกที่ผลิตได้จากเครื่องผลิตแผ่นลูกฟูก (Corrugator) โดยแผ่นกระดาษลูกฟูกจะถูกทับรอย (Score Line) ซึ่งเป็นส่วนสูงของกล่อง และจะนำไปทับรอย (Crease) ที่เครื่องพิมพ์เพื่อเป็นความกว้างและยาวของกล่อง  หลังจากนั้นจะเซาะร่อง (Slotted) เพื่อทำเป็นฝาและก้นกล่อง และตัดเป็นส่วนลิ้นกาวกล่องซึ่งจะทากาว หรือเย็บลวด ประกอบเป็นกล่องสำเร็จรูปต่อไป  แสดงรายละเอียดขั้นตอนการผลิตดังนี้
                กล่องกระดาษลูกฟูกที่ได้จะมีความแข็งแรงในการรองรับน้ำหนักบรรจุ  และรองรับน้ำหนักในการวางเรียงซ้อนที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง 4 ประการ คือ
                     1. เมื่อกล่องมีความสูงมากขึ้นจะมีผลให้  Box compression Test ลดลง และเมื่อกล่องมีผลบวกของด้านกว้างและยาวลดลง  ก็จะมีผลให้  Box Compression Test ลดลงด้วย
                     2. อัตราส่วน ด้านสูง : ด้านกว้าง และด้านยาว : ด้านกว้าง จะมีผลต่อ Stacking Performance ของกล่องโดยที่กล่องนั้นๆ มีโครงสร้างและปริมาตรบรรจุเดียวกัน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่บรรจุกล่อง
1. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
      ก.ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงแน่นอน  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงที่สามารถจัดรูปแบบการจัดเรียงตัวที่แน่นอน  เป็นระเบียบ    สามารถจำแนกออกได้เป็น  2  ประเภท  ดังนี้
            1. สินค้าที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักขณะวางเรียงซ้อนได้ด้วยตัวเอง  เช่น  ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุกระป๋อง  ขวด  และหนังสือ  เป็นต้น  กล่องที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เหล่านี้  ไม่จำเป็นต้องมีคุณภาพทางด้าน Box Compression Strength สูงมาก  แต่ต้องการให้มีความแข็งแรงเพียงพอในการรองรับน้ำหนักสินค้าที่บรรจุ  และมีขนาดของกล่องที่ให้การบรรจุที่กระชับ
            2. สินค้าที่มีความสามารถในการรองรับน้ำหนักขณะวางเรียงซ้อนได้บางส่วน  เช่น  กระดาษเช็ดหน้าที่บรรจุกล่องเล็ก  กระดาษชำระ  เป็นต้น  ตัวสินค้าหรือกล่องเล็กที่บรรจุมีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักได้บางส่วน  กล่องที่ใช้จึงจำเป็นต้องเพิ่มคุณภาพทางด้าน  Box Compression Strength ให้สูงเพียงพอ
       ข.  ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงไม่แน่นอน  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ไม่คงรูปสามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้ง่าย  เช่น  ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็น  ผง  เม็ด  หรือของเหลว  เป็นต้น  กล่องที่ใช้บรรจุสินค้าพวกนี้ต้องมีความต้านทานแรงดันทะลุ  (Bursting Strength) จากภายในกล่อง  ซึ่งจะทำให้กล่องบวม  ยุบเสียหายได้ง่าย  และต้องมีคุณภาพทางด้าน  Stacking Strength  ที่สูงเพียงพอต่อการรับน้ำหนักที่วางเรียงซ้อนกัน

2. Bulk  Density  ของผลิตภัณฑ์
     Bulk  Density หมายถึง  น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยปริมาตรของการบรรจุสินค้านั้นๆ  ผลิตภัณฑ์ที่มี Bulk Density สูง  จะมีน้ำหนักมากแต่มีปริมาตรบรรจุน้อย  เช่น  ลูกปืน  และอุปกรณ์เครื่องยนต์  เป็นต้น  กล่องที่ใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้  จำเป็นต้องมีความสามารถในการรองรับน้ำหนักบรรจุสูง  เพื่อป้องกันความเสียหายขณะเคลื่อนย้าย

     ผลิตภัณฑ์ที่มี Bulk Density ต่ำจะมีน้ำหนักน้อยแต่มีปริมาตรมาก  เช่น  กระดาษชำระ  และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  เป็นต้น  กล่องที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักบรรจุ แต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับขนาดของกล่องเมื่อต้องการบรรจุปริมาณมาก  โดยกล่องที่มีขนาดใหญ่มากๆ  จะมีโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง  ถูกทำให้บิดตัวเสียรูปทรงได้ง่าย  และมีปัญหาทั้งในการเคลื่อนย้าย  และการเก็บรักษา

ที่มา : บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรมจำกัด
 
ความรู้ที่ลูกค้าควรทราบ

การเลือกใช้กระดาษทำกล่องลูกฟูก article
คุณภาพกระดาษที่มีความสำคัญต่อกล่องลูกฟูก article
สาเหตุที่ทำให้คุณภาพกล่องลูกฟูกลดลง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Pornpanithan Pack Co.,Ltd.
เลขที่ 151 หมู่ 6 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
Mobile : 082-4529338 Tel : 034-399111-2 Fax : 034-399112
Email : ptp.pack@hotmail.com